Eller trives du best med å fremheve andre?

Noble StiboltNSG Hedersmerke er en høythengende utmerkelse som kun er delt ut en eneste gang.
Det var i 2015 og da ble hedersmerket tildelt NSGs aller første styreleder – eller skal vi kalle ham ”President” – Noble Stibolt, for sitt engasjement for å sette nasjonal og internasjonal turneringsvirksomet for seniorer i system.
Etter det har mange entusiaster og ildsjeler bidratt til å gjøre NSG til en betydelig aktivitetsmotor for golfspillet i Norge.

Hvem blir den neste?
Hederskomitéen, som består av styreleder Grethe K. Nysveen, Solveig Moen, Gunnar Skrautvol og Kåre A. Wilhelmsen, oppfordrer herved medlemmer i NSG til å forslå kandidater til NSGs Hedersmerke.
For å hjelpe deg litt i gang med hva du skal se etter ved din kandidat har vi sakset litt fra Statuttene, som du forøvrig kan laste ned på hjemmesiden. 1 Statutter for NSG hedersmerke 23.05.17-kopi
NSGs hedersmerke er en æresbevisning som gis for betydningsfull innsats, over tid og ut over det forventede – til beste for organisasjonen, medlemmer og seniorgolfens fremme. Den kan være en påskjønnelse for pågående, eller avsluttet arbeid, eller tjene som oppmuntring til fortsatt virksomhet innen samme område. Hedersmerket, som er et jakkemerke i gull/emalje formet som NSG-logoen, kan også tildeles for helt spesielle sportslige prestasjoner. Kandidaten må være en god ambassadør for NSG utad.

På bakgrunn av mottatte forslag avgjør NSGs Hedersmerkekomité om, og til hvem hedersprisen skal tildeles. Komitéen fatter vedtak etter eget skjønn og kan vedta å tildele prisen selv om det ikke er fremmet andre forslag.
NSGs hedersmerke overrekkes av styrets leder under årsmøtet i februar.

Forslag på hvem du mener har gjort seg fortjent til NSGs hedersmerke sendes så snart som mulig og innen 1. oktober til Grethe Kristensen Nysveen, epost: grethe.kristensen@egmont.com.