Personvernerklæring for Norsk Senior Golf
Dato: 1. august 2018

I forbindelse med ditt medlemskap i Norsk Senior Golf – heretter kalt NSG -behandler vi en rekke person-opplysninger om deg.
Etter personopplysningslovens kapittel III skal vi gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi har derfor laget denne personvernerklæringen, hvor du kan lese om behandlingen av dine personopplysninger når du er medlem av NSG
Det er viktig for oss å understreke at vi kun behandler dine opplysninger til bruk for ditt medlemskap i NSG. Vi videreselger aldri opplysninger om våre medlemmer til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Norsk Senior Golf er behandlingsansvarlig – kontaktinformasjon
NSG er behandlingsansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som vi har mottatt fra deg, og vi sikrer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
NSG kan kontaktes her:
NSG, Høgåsveien 35, 1383 Asker
Organisasjonsnummer:976128931
Telefon: 99 44 60 60
E-post: admin@seniorgolf.no

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger, herunder det rettslige grunnlaget.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er et medlemskap i NSG.
Dine personopplysninger behandles således for å kunne administrere ditt medlemskap i NSG, hvilket omfatter:
–      orientering om NSGs aktiviteter  eksempelvis i nyhetsbrev.
–      administrasjon av adgang til spill i turneringer
–      registrering av score
–      registrering av handicap
–      turneringsplanlegging og -avvikling
–      administrasjon av dine medlemsrettigheter i henhold til klubbens lov
–      oppfyllelse av medlemsforpliktelser, herunder innkreving og betaling av kontingent
–      avholdelse av sosiale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
–      bruk av situasjonsbilder tatt på og omkring golfbanen både i det daglige og under turneringer
–      administrasjon av NSG Lojalitetskort
–     registrering og offentliggjørelse av turneringsresultater på hjemmeside
–      utsendelse av spørreskjemaer/tilfredshetsundersøkelser om ditt medlemskap i klubben
–      oppbevaring av opplysninger med historisk verdi til statistikk og lignende
–       hvis du som frivillig er med i NSGs styre, eller i et utvalg eller komité, kan din kontaktinformasjon i form av navn, e-post, telefon og bilde bli delt med klubbens medlemmer på hjemmesiden, i kommunikasjonen til medlemmer og andre steder hvor det er relevant å opplyse om hvordan klubbens medlemmer kan kontakte deg
Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av personopplysningslovens § 8 a, idet de behandles for å kunne oppfylle avtalen mellom deg og klubben om et medlemskap i NSG.
Vi behandler personopplysninger i form av kontaktopplysninger som navn, kjønn, adresse, innmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, kontingentinnkreving samt golfrelevante opplysninger som golfhandicap, starttider og turneringsinformasjon.

Deling av dine personopplysninger
Vi sender personopplysninger til følgende mottakere:
–      GolfBox
–      Økonomisystem
–      Faktureringsløsning
–      Bank
–      Regnskapsfører
–      Baner som arrangerer turneringer for NSG
–      Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
–      Journalister som dekker turneringer
–      Norges Golfforbund som er særforbund under Norges Idrettsforbund (NIF) for ivaretakelse av golfens interesser og utvikling
–      Offentlige myndigheter

Overføring av personopplysninger til tredjeland (land utenfor EU/EØS)
Vi vil i begrenset omfang overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS i forbindelse med mesterskap, landskamper og turneringer.
Opplysningene overføres til EGA, ESGA, ESLGA og de land vi har landskaper mot/med (England, Portugal, Sverige, Danmark og Island.
Overførselsgrunnlaget er kun relatert til opplysninger som har med turneringen å gjøre som navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hcp.
(EU Model Clause avtale, Privacy Shield ordning i USA, Binding Corporate Rules)
Lenker til de Europeiske organisasjonene vi samarbeider med:
EGA: http://www.ega-golf.ch
ESGA: https://www.esgagolf.com
ESLGA: http://www.eslga.org

Lenker til de land vi har landskamper mot/med oppgis ved henvendelse til espen@seniorgolf.no

Hvor får vi dine personopplysninger fra?
Personopplysninger som behandles av NSG innhentes kun fra deg eller den foresatte/verge, som har samtykket til din innmelding. Om du er medlem i ett eller flere andre idrettslag kan i tillegg personopplysninger innhentes fra idrettens sentrale database (Min idrett/ SportsAdmin).

Lagring av dine personopplysninger
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos oss, og i opptil et år etter kalenderåret for din utmeldelse. Dette på grunn av praktiske og administrative årsaker. I tilfeller hvor vi har et tilgodehavende hos deg, eller det finnes et lovkrav om lengre oppbevaringstid, vil vi lagre dine data så lenge det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheter
Du har etter personopplysningsloven en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av dine personopplysninger.
Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter, må du kontakte oss.
Innsyn i egne personopplysninger
Du har rett til å få innsyn i de personopplysninger, som vi behandler om deg.
Korrigering av personopplysninger
Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.
Sletting av personopplysninger
I visse tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg selv, tidligere enn det generelle slettetidspunktet som beskrevet ovenfor.
Behandlingsbegrensning av personopplysninger
I visse tilfeller har du rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle opplysningene (utover selve lagringen) med ditt samtykke, eller når det er nødvendig for å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, eller for å beskytte en annen person eller viktige samfunnsinteresser.
Innsigelse mot behandling av personopplysninger
I visse tilfeller har du rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også gjøre innsigelse mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.
Overføring av personopplysninger (dataportabilitet)
I visse tilfeller har du rett til å få utlevert personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, samt å få overført personopplysninger fra én behandlingsansvarlig til en annen.
Du kan lese mer om dine rettigheter på www.datatilsynet.no.

Behandling av personopplysninger for personer som ikke er medlem i NSG
–      "Gjestespillere"
Gjestespillere omfatter personer som ikke er medlem av NSG, men som deltar på Classic Tour i sin hjemmeklubb eller andre turneringer i regi av NSG.

Vi behandler personopplysninger i form avkontaktopplysninger som navn, kjønn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse kun i forhold til den aktuelle turnering og gjennomføring av denne.

Klage til Datatilsynet
Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger skjer i strid med gjeldende rett, kan du klage til Datatilsynet. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.

Revidering av personvernerklæringen
Vi oppdaterer denne personvernerklæringen hvis det skjer endringer i måten vi behandler dine personopplysninger på. Ved endringer vil datoen øverst i personvernerklæringen bli endret. Den til enhver tid gjeldende personvernerklæring vil være tilgjengelig her på vår hjemmeside og melding vil også bli sendt ut til orientering til alle medlemmer.

Du kan laste ned NSG Personvernerklæring HER